Diễn đạt 'thái thịt', 'trộn salad' trong tiếng Anh - StudyLink