HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG KAPLAN - StudyLink