Anh ngữ dự bị trung học Quốc tế - StudyLink

Anh ngữ dự bị trung học quốc tế
Toán học:
Giúp học viên đọc hiểu, suy luận, giải bài tập theo hệ thống Toán học quốc tế.

Khoa học: Phát triển những khái niệm chuyên môn về Lý, Hoá, Sinh. Mỹ thuật, Âm nhạc và Văn học: Nâng cao kiến thức nền tảng về văn hoá, những giá trị và tư duy phương Tây.

Lịch sử: Tăng cường cho học viên kiến thức về các sự kiện của thế giới và phát triển kỹ năng tư duy phaen biện thông qua việc phân tích các mô hình lịch sử.

Giao tiếp liên văn hoá: Trang bị kiến thức văn hoá trong học tập, vượt qua những rào cản văn hoá, nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, và những chuẩn bị cần thiết cho việc du học.