Nếu con bạn có năng khiếu môn Văn, cháu có thể đi học chuyên ngành về Truyền thông. Hiện tại UTS có nhiều chuyên ngành về Truyền thông có thể phù hợp với năng khiếu của con bạn. Nếu cháu dự định đi học sau lớp 11 thì sẽ học chương trình dự bị ĐH (học phí là 21.000 AUD) sau đó chuyển tiếp vào năm 1 cử nhân. Chương trình cử nhân  truyền thông là 3 năm (mỗi năm học phí là khoảng 27.000 AUD).

Nếu con bạn muốn đi sau lớp 12 thì sẽ nhập học chương trình cao đẳng truyền thông sau đó liên thông vào năm 2 chương trình cử nhân. Chương trình này gồm 1 năm cao đẳng và 2 năm đại học (mỗi năm học phí cũng là 27.000 AUD).