Các trường trung học công lập Úc đều nhận học sinh Việt Nam vào cấp lớp tiếp theo nếu kết quả học tập từ trung bình khá trở lên. Mức học phí từ lớp 7 đến lớp 10 dao động từ 10.800 đến 13.500 AUD tùy theo tiểu bang.