Du học ở cấp bậc trung học tại Úc thì học sinh sẽ không bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS/ TOEFL. Học sinh có thể học khóa Anh ngữ trong 20 tuần trước khi vào học chương trinh trung học. Trường hợp học sinh muốn được học thẳng vào chương trình trung học thì học sinh phải có IELTS 5.5.