HỌC BỔNG CHO NGÀNH KĨ THUẬT VÀ IT TẠI TRƯỜNG UTS INTERNATIONAL - StudyLink

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngành kỹ thuật và IT mùa thu 2017

  • Học bổng đại học ngành kỹ thuật cho sinh viên xuất sắc
  • Học bổng thạc sĩ (quản lý) ngành Kỹ Thuật cho sinh viên quốc tế xuất sắc
  • Học bổng thạc sĩ (cơ khí) ngành Kỹ Thuật cho sinh viên quốc tế xuất sắc
  • Học bổng Công Nghệ Thông Tin cho sinh viên đại học xuất sắc.
  • Học bổng thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin cho sinh viên đại học xuất sắc.

Giá trị học bổng

Mỗi học bổng có giá trị $5000 Úc cho một học phần tại trường UTS. Các học bổng được dựa trên thành tích học tập.

 

Hạn chót nộp học bổng thứ 2 ngày 31 tháng 10Kết quả hình ảnh cho uts

Để biết thêm thông tin chi tiết của các học bổng trên, truy cập website Engineering and Information Technology của  UTS.

Để biết thêm thông tin của các học bổng khác của UTS dành cho sinh viên quốc tế, truy cập vào website UTS hoặc liên hệ internationalpromo@uts.edu.au.