Phân biệt cách phát âm giọng Anh Anh và Anh Mỹ - StudyLink

Trong quá trình học tiếng Anh, không ít bạn sẽ thắc mắc sự khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Hai ngôn ngữ tiếng Anh này có chút khác nhau trong một số từ ngữ sử dụng và cách phát âm.


Giọng Anh Anh (Br.E) luôn khiến ta có cảm giác trang trọng, lịch sự trong giao tiếp. Trong khi đó, giọng Anh Mỹ (Am.E) lại có sự phóng khoáng, thoải mái, dễ nghe… Việc phân biệt những điểm khác biệt giữa hai chất giọng này sẽ giúp bạn rất nhiều trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là trong các kỳ thi IELTS, TOEFL, TOEIC)

Đặc điểm

Giọng Anh – Anh (Br.E)

Giọng Anh – Mỹ (Am.E)

Nguyên âm /æ/

Đọc hẳn thành âm /a/

Đọc thành âm nửa a, nửa e. Cách đọc: há miệng như chuẩn bị nói âm a, nhưng từ vị trí này hãy cố gắng bật âm e

Phân biệt cách phát âm giọng Anh-Anh và giọng Anh-Mỹ

Như ở hình trên, các bạn có thể thấy âm /æ/ được phát âm tròn môi hơn âm /e/ trong từ “letter”

Ví dụ:

 • Fast [(Br.E) fɑːst ̩] [Am.E) fæst]
  Staff [(Br.E) stɑːf  ̩] [Am.E) stæf]
  Cat [(Br.E) kɑːt] [Am.E) kæt]
  Lamp [(Br.E) lɑːmp  ̩] [Am.E) læmp]

Nguyên âm o (box, top, hot, god)

Được phát âm tròn miệng là /ɒ/

Được phát âm là /a:/

Ví dụ:

 • Document [(Br.E) dɒkjʊmənt ] [Am.E) dɑːkjʊmənt]
  Occupied [(Br.E) ɒkjʊpaɪd  ] [Am.E) ɑːkjʊpaɪd]
  Copy [(Br.E) kɒpi ] [Am.E) kɑːpi]
  Monitor [(Br.E) mɒnɪtə ] [Am.E) mɑːnɪtə ]

Phụ âm /t/ ở giữa 2 nguyên âm

Vẫn phát âm là “t” rõ ràng và chính xác

Phát âm nhẹ hơn, có xu hướng phát âm thành “d”

Ví dụ:

 • Item [(Br.E) aɪ.təm ] [Am.E) aɪ.dəm ]
  Bottle [(Br.E) bɔtl ̩] [Am.E) ba:dl]
  Computer [(Br.E) kəm’pju:tə] [Am.E) kəm’pju:dər]
  Letter [(Br.E) ‘letə] [Am.E) ‘ledər]

Phụ âm R ở cuối từ

Âm /r/ bị lược bỏ hoàn toàn

Phát âm rất nặng và rõ, lưỡi cong ngược vào trong

Nghe thì có vẻ như phát âm theo giọng Anh dễ hơn theo giọng Mỹ, nhưng không hẳn là vậy. Ví dụ, khi nghe người Anh nói by the /steəz/, bạn sẽ khó nhận ra nghĩa của từ /steəz/.Tuy nhiên nếu nghe phát âm giọng Mỹ /steərz/, bạn có thể biết được đó là từ stairs.

Ví dụ:

 • Car [(Br.E) kaː] [Am.E) kaːr]
  Floor [(Br.E) flɔː] [Am.E) flɔːr]
  Board [(Br.E) bɔːd] [Am.E) bɔːrd]
  Bare [(Br.E) beə ] [Am.E) ber]

Các chú ý khác

Either [ˈaɪðər]
Neither [ˈnaɪðər]
Via [vaɪə]
Privacy /’praɪvəcɪ/
Direction /daɪ’rekʃn/
Clerk [klɑːk ̩]
Garage [gæridʒ ̩]
Schedule [ˈʃɛdjuːl]

Either [ˈiːðər]
Neither [niːðɚ]
Via [viː.ə]
Privacy [’prɪ:vəcɪ]
Direction [dɪ:'rekʃn]
Clerk [klɝːk]
Garage [gəˈrɑːʒ]
Schedule [skedju:l]