Phân biệt cách dùng 'late' và 'lately' - StudyLink

"Late" là tính từ quen thuộc với nhiều người học tiếng Anh, có nghĩa là "muộn". "Lately" có cấu tạo giống như trạng từ của "late", nhưng thực tế không phải vậy. Bạn hãy thử đọc hai câu sau: 

- He is often late. (tính từ)

- He often arrives late. (trạng từ)

Dù đóng vai trò tính từ hay trạng từ, từ "late" vẫn được giữ nguyên. 

Trong khi đó, "lately" là "recently" hay "in the time just before now", có nghĩa là "gần đây". Ví dụ:

- Have you seen any good films lately/recently? (Gần đây cậu có xem phim gì hay không?) = Have you seen any good films in the last few weeks? (Cậu có xem phim gì hay trong vài tuần trở lại đây không?)