Bạn có thể đăng ký học chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Quốc tế) chuyên ngành Project Management. Thời gian học: 2 năm, học phí 33.000 AUD. Chương trình này có thể học online.