IELTS 6.0 PLUS
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cách tạo so sánh trong bài thi viết IELTS

15/02/2020
  • Share Zalo

Tùy từng dạng biểu đồ, bạn có thể dùng so sánh hơn kém, hơn nhất, điểm cao nhất hay điểm thấp nhất.

Trong bài luận miêu tả biểu đồ của phần thi IELTS Writing Task 1, việc so sánh các đối tượng là rất quan trọng. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra năm cách giúp bạn làm điều này.

Cách 1: So sánh hơn kém

So sánh hơn kém có nghĩa là bạn chỉ ra đối tượng nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn đối tượng nào và sự chênh lệch của chúng là bao nhiêu. Nếu biểu đồ có các mốc thời gian, bạn cũng nên đưa thông tin này vào câu so sánh.

Ví dụ với biểu đồ 1 (hình trên): In Great Britain, the percentage of young people preferring car as a means of transport (60%) is double the figure for bicycle (30%) - Tại Anh, tỷ lệ phần trăm người trẻ ưa thích sử dụng ôtô (60%) gấp đôi con số dành cho xe đạp (30%).

Cách 2: So sánh hơn nhất

Khi viết câu so sánh hơn nhất, bạn cần chỉ ra đối tượng nào là lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một nhóm đối tượng cho sẵn.

Ví dụ: In Germany, bicycle is the most preferred means of transport among young people (45%), followed by car (40%) and motorcycle (15%) - Tại Đức, xe đạp là loại hình phương tiện được ưa thích nhất trong giới trẻ (45%), theo sau là ôtô (40%) và xe máy (15%).

Cách 3: So sánh xu hướng

Nếu đối tượng trong biểu đồ có các xu hướng khác nhau như tăng, giảm, dao động và đứng yên, bạn có thể viết câu so sánh để thể hiện sự khác biệt này.

Ví dụ với biểu đồ 2 (hình trên): From 2005 to 2015, the regional household recycling rates of the UK and Germany increased, whereas the opposite was true of the figures for France - Từ năm 2005 đến 2015, tỷ lệ tái chế quy mô địa phương của Anh và Đức tăng, trong khi điều ngược lại là đúng với tỷ lệ của Pháp.

Cách 4: So sánh điểm cao nhất, điểm thấp nhất

Các đối tượng trong một biểu đồ có thể có điểm cao nhất và thấp nhất ở những năm và mốc số khác nhau. Đây là cơ hội khác để bạn viết câu so sánh.

Ví dụ: The peaks of regional household recycling rates of the UK (60%) and Germany (about 58%) were reached in 2015, whereas the rates of France reached their highest value in 2005 (50%) and gradually decreased afterwards - Điểm cao nhất của tỷ lệ tái chế quy mô địa phương của Anh (60%) và Đức (khoảng 58%) vào năm 2015, trong khi tỷ lệ của Pháp đạt điểm cực đại năm 2005 (50%) và sau đó giảm từ từ.

Cách 5: So sánh thứ tự

Thứ tự có nghĩa là đối tượng nào cao nhất, cao thứ nhì hay thấp nhất và vào năm nào. Một biểu đồ trong Writing Task 1 thường ghi nhận những sự thay đổi về thứ tự qua thời gian.

Ví dụ: In 2005, the regional recycling rate of France was highest among the three countries (50%). However, ten years later, the domiance was taken by the UK (60%) - Năm 2005, tỷ lệ tái chế quy mô địa phương của Pháp là cao nhất trong ba quốc gia (50%). Tuy nhiên, mười năm sau đó, sự thống trị này thuộc về nước Anh (60%).

Mời khách hàng bình luận / đặt câu hỏi qua chức năng MESSENGER & ZALO